Villkor & Regler

Dessa allmänna villkor (“Avtal”) styr de villkor enligt vilka du kan använda och komma åt CryptoNews (“Webbplatsen”) och/eller alla tjänster som tillhandahålls där. Genom att komma åt eller använda webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls via webbplatsen (“Tjänsten”), representerar du härmed, garanterar och åtar dig att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal och därmed göra dem till ett bindande avtal mellan dig och oss, oavsett om du är en registrerad användare av vår webbplats eller inte.

Detta avtal gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder webbplatsen och/eller tjänsten (“användare”).

Skydd av personuppgifter

Skyddet av din personliga information är mycket viktigt för oss. Därför vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda användarnas personuppgifter som samlas in, lagras eller används av oss. Innan du godkänner detta avtal, läs vår sekretesspolicy för att förstå hur din personliga information hanteras när du kommer åt eller använder våra internettjänster, vilken sådan sekretesspolicy införlivas härmed genom hänvisning till detta avtal.

Äganderätt

Allt Innehåll som publiceras av CryptoNews på Webbplatsen (bortsett från Användarinlämnat Innehåll), inklusive, utan begränsning, bilder, fotografier, grafik, animationer, videor, ljud och text (“Webbplatsinnehållet”) ägs av CryptoNews och/eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter. Du bekräftar härmed att du genom att använda webbplatsen och någon tjänst inte erhåller några rättigheter till webbplatsinnehållet eller någon del därav. Kopiering och/eller ändring av hela eller delar av Webbplatsinnehållet, särskilt för kommersiell användning eller reklam, kräver föregående skriftligt tillstånd från CryptoNews. Det är tillåtet att göra eller ändra kopior (antingen sparade eller utskrivna) av åsikter, recensioner eller andra uttalanden för personligt och inte kommersiellt bruk, förutsatt att legender eller andra referenser inte förfalskas eller raderas. All annan kopiering, ändring, distribution eller publicering av webbplatsinnehåll utan föregående skriftligt tillstånd från CryptoNews är förbjuden.

Skydd av varumärken

“CryptoNews” märken och logotyper är varumärken. Användning eller visning av dessa varumärken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från CryptoNews är förbjudet. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att det ger, genom implikation, estoppel eller på annat sätt, någon rätt eller licens att använda något av “CryptoNews” varumärken utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från CryptoNews.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar och referenser till andra webbplatser. Vi kan, från tid till annan, efter eget gottfinnande, lägga till eller ta bort länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet, och åtkomst till sådana webbplatser sker på egen risk. Du uppmanas att granska användarvillkoren, sekretesspolicyn och andra policyer eller ansvarsfriskrivningar som tillhandahålls på dessa webbplatser innan du använder dem. Vi varken granskar, godkänner, övervakar, stödjer, garanterar eller gör några utfästelser avseende sådana webbplatser. Vi ansvarar inte i något fall för informationen på sådana webbplatser, deras praxis eller för din användning av eller oförmåga att använda sådana webbplatser. Du befriar oss uttryckligen från allt ansvar som uppstår till följd av din användning av en tredje parts webbplats.

Begränsning av ansvar

CryptoNews använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att den information som finns tillgänglig på webbplatsen är korrekt vid alla tidpunkter. Vi kan dock inte garantera att sådan information kommer att vara felfri och vi kan inte hållas ansvariga för tjänster som erbjuds av oss som ombud för tredje part eller för någon aspekt av förhållandet mellan dig och den tredje parten. CryptoNews tar inte ansvar för eventuella fel och utelämnanden och förbehåller sig rätten att ändra information, specifikationer och beskrivningar av någon listad tjänst. Utan att avvika från det föregående är det överenskommet och underförstått att webbplatsen och tjänsten tillhandahålls på en “As Is” och “med alla fel” basis, och utan garanti eller villkor av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått.

CryptoNews gör vidare inga utfästelser om lämpligheten för ett visst ändamål för någon produkt eller tjänst som hänvisas till på webbplatsen. CryptoNews lämnar ingen garanti för att Tjänsten kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att data och innehåll som erhålls via Webbplatsen och någon Tjänst kommer att vara korrekt, tillförlitlig eller aktuell, eller att Tjänsten kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, säker eller felfri basis. Även om vi kommer att sträva efter att korrigera fel och utelämnanden så snabbt som möjligt efter att ha underrättats om dem, bekräftar och godkänner du att användningen av tjänsten sker efter eget gottfinnande och på egen risk.

Överträdelser

Rapportera eventuella överträdelser av villkoren i detta Avtal med hjälp av vårt formulär Kontakta oss.

Ändringar av tjänsten och detta avtal

CryptoNews förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande till dig. Du samtycker till att CryptoNews inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten. Dessutom kan CryptoNews när som helst ändra villkoren i detta avtal. Om vi gör ändringar i villkoren i detta Avtal kommer vi att publicera den ändrade versionen av detta Avtal på Webbplatsen. Vi uppmuntrar dig att ofta besöka vår webbplats för att avgöra om några ändringar i detta avtal har genomförts. För att göra det lättare att avgöra om några ändringar har gjorts kommer vi att publicera datumet då Avtalet senast ändrades högst upp på sidan. Din fortsatta användning av Tjänsten efter en sådan ändring utgör ditt godkännande av de nya villkoren i detta Avtal. Om du inte godkänner något av dessa villkor ska du inte använda eller få tillgång till (eller fortsätta att få tillgång till) Tjänsten.

Allmänna villkor

Detta Avtal, tillsammans med Integritetspolicyn och alla andra juridiska meddelanden som publiceras av CryptoNews på Webbplatsen ska utgöra hela avtalet mellan dig och CryptoNews om användning av Webbplatsen och Tjänsten. Om någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig av en behörig domstol, skall ogiltigheten av sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som skall förbli i full kraft och effekt. Inget avstående från något villkor i detta avtal ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller något annat villkor, och CryptoNews underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt detta avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Detta Avtal regleras av lagarna på Isle of Man, utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper, och alla tvister som härrör från detta Avtal ska uteslutande föras inför domstolarna på Isle of Man. Oaktat det föregående ska inget i denna klausul begränsa CryptoNews rätt att vidta åtgärder mot dig i någon annan domstol med behörig jurisdiktion, och inte heller ska vidtagandet av åtgärder i en eller flera jurisdiktioner utesluta vidtagandet av åtgärder i andra jurisdiktioner, oavsett om de är samtidiga eller inte, i den utsträckning som tillåts enligt lagen i en sådan annan jurisdiktion. Du får inte överföra eller tilldela dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till någon tredje part utan föregående skriftligt godkännande från CryptoNews.

CryptoNews kan överlåta detta avtal helt eller delvis efter eget gottfinnande. Den engelska versionen av detta avtal ska vara den rådande versionen i händelse av avvikelser mellan översatta versioner av detta avtal.