Ansvarsfriskrivning

CryptoNews tar inget ansvar för eventuella fel på denna webbplats (inklusive utelämnanden eller felaktigt material). CryptoNews accepterar inte något ansvar för några handels- eller investeringsrelaterade förluster som CryptoNews besökare ådragit sig, även om de är ett resultat av fel.

Allt innehåll som skrivs på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från CryptoNews. Om det visar sig att material reproduceras, utan tillstånd från CryptoNews, kommer CryptoNews att åtala inblandade parter i lagens fulla utsträckning. Ovanstående klausul gäller inte för RSS-flöden som CryptoNews tillhandahåller eller för fall där CryptoNews uttryckliga tillstånd har beviljats.

Om du är missnöjd med något av villkoren som beskrivs ovan är din enda och exklusiva åtgärd att sluta använda CryptoNews.